Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lubiedarkside
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
lubiedarkside
1898 c9ed
Reposted fromlaters laters viasilence89 silence89
lubiedarkside
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viabluejane bluejane
lubiedarkside
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viabluejane bluejane
lubiedarkside
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viabluejane bluejane
lubiedarkside
3749 4d2b 500
Reposted fromvic vic viasilence89 silence89
lubiedarkside
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasilence89 silence89
lubiedarkside
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
lubiedarkside
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— "Nieznośna lekkość bytu", M. Kundera

April 20 2017

lubiedarkside
lubiedarkside
Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak Muzyka. 
— Dawid Crossby
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89
lubiedarkside
W czasach, gdy bogacenie się za wszelką cenę jest cnotą, ja stawiam opór. Chwale czynności bezinteresowne. Nie tracę energii psychicznej na pogoń za materią nieożywioną. Nie niszczą mnie moje własne pragnienia. Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.
— Małgorzata Musierowicz – Brulion Bebe B.
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viasilence89 silence89
lubiedarkside
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
0069 a678 500
Reposted fromclarice clarice viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
lubiedarkside
Reposted fromkonnex konnex viabluejane bluejane
lubiedarkside
5546 7058
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
9341 b88d 500
Reposted frombylejaka bylejaka viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl