Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

lubiedarkside
2498 c9d1 500
Reposted fromfungi fungi viaaniuszka aniuszka
lubiedarkside
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi vialittlemouse littlemouse
He was Science, I was Art
— (via silver-blonde)
lubiedarkside
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialittlemouse littlemouse
lubiedarkside
1297 c15d
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaelentarie elentarie
lubiedarkside
3520 ebe6 500
Reposted frompierdolony pierdolony viavol vol
lubiedarkside
lubiedarkside
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
lubiedarkside
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viakoszmarek koszmarek
lubiedarkside
4770 bf7f
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia
lubiedarkside
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
lubiedarkside
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
lubiedarkside
6349 aa4b 500
The Wanderer
Reposted fromvolldost volldost viairmelin irmelin
lubiedarkside
Reposted fromFenette Fenette viairmelin irmelin
lubiedarkside
0919 db83
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
lubiedarkside
lubiedarkside
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaelusive elusive
lubiedarkside
1571 ebd2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl