Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

lubiedarkside
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaerrortryagain errortryagain

March 07 2019

lubiedarkside
lubiedarkside
lubiedarkside
lubiedarkside
8092 6043
Reposted fromjalu jalu viaostatni ostatni
lubiedarkside
4179 c02f
To niełatwe - iść naprzód, pomimo trudnej przeszłości.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

March 02 2019

lubiedarkside
lubiedarkside
6316 e005
Reposted fromLaColie LaColie vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
6414 ffe8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
lubiedarkside
lubiedarkside
6624 fe5e
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
lubiedarkside
8187 a7da
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
lubiedarkside
0370 6c31
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
lubiedarkside
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
lubiedarkside
lubiedarkside
6641 21e8
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
6010 a1a9
Reposted fromtrustworthy trustworthy vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
lubiedarkside
6224 b246
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl